Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 20 grudnia 2018
  • wyświetleń: 1490

W przyszłym roku gmina Pawłowice wyda ponad 21 mln zł na inwestycje

18 grudnia Rada Gminy Pawłowice przegłosowała plan budżetu na 2019 rok. Tym samym gmina będzie realizować inwestycje, na które przeznaczy ponad 21 milionów złotych.

sesja Rady Gminy Pawłowice - 18.12.2018
Sesja Rady Gminy Pawłowice - 18.12.2018 · fot.


W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 97.193.481,50 zł, a wydatki wynosić będą 101.648.481,50 zł. Na inwestycje gmina Pawłowice przeznaczy 21.017.721,18 zł, co stanowi ponad 20% wartości wydatków ogółem. Deficyt budżetowy w wysokości 4.455.000,00 zł, wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami, zostanie pokryty z wolnych środków na koncie gminy - 600.000,00 zł, nadwyżki budżetowej - 2.000.000,00 zł i z pożyczek - 1.855.000,00 zł.

Przed podjęciem uchwały budżetowej wójt Franciszek Dziendziel zwrócił uwagę na fakt, że wśród dochodów znaczącą pozycję zajmują wpływy z podatku od nieruchomości - 23.000.000 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.260.945,00 zł oraz 4.000.000,00 zł wpływu z opłaty eksploatacyjnej i 980.000,00 zł z podatku rolnego. Największym podatnikiem w gminie jest JSW S.A.

Wśród wydatków największa kwota będzie przeznaczona na oświatę i wyniesie ok. 39,5 mln zł, łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, czyli m. in. działalność szkolnych świetlic. Subwencja oświatowa, która trafia do gminnego budżetu z państwa, wynosi ok. 22 mln zł. Pozostałą część wydatków oświatowych gmina finansuje we własnym zakresie. W przyszłym roku również największe inwestycje będą dotyczyć rozbudowy placówek oświatowych. 1 mln zł będzie przeznaczone na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, 900 tys. zł na projekt i wykonanie sali gimnastycznej przy krzyżowickiej szkole, pół miliona zł na rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 w Pawłowicach, 1,5 mln zł na rozbudowę przedszkola w Warszowicach.

W ramach zadań inwestycyjnych gmina wyda jeszcze 500 tys. zł na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a wśród najkosztowniejszych inwestycji drogowych trzeba wymienić przebudowę ul. Dąbkowej w Pniówku - 2 mln zł, ul. Wiśniową i ul. Widokową w Pielgrzymowicach - 1,2 mln zł, czy właśnie rozpoczętą przebudowę ul. Lema w Golasowicach - 750 tys. zł. Najwięcej, bo 900 tys. zł, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. F. Kuboszka w Warszowicach.

Wójt podkreślił również, że ponad 8 mln zł z gminnego budżetu przeznaczanych jest na utrzymanie gminnej infrastruktury. Ważną pozycją w przyszłorocznym budżecie będą również wydatki związane z ochroną środowiska. Planowane wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wyniosą ponad 2 mln zł, kolejne 2 mln zł będzie przeznaczone na wymianę 291 sztuk kotłów węglowych, a 1 mln zł będzie wydatkowane na demontaż i utylizację azbestu.

Pieniądze na realizację działań dla mieszkańców zagwarantowano również dla gminnych jednostek. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma w przyszłym roku z gminnego budżetu 2 mln 113 tys. zł, Gminny Ośrodek Sportu - 1 mln 663 tys. zł, Gminna Biblioteka Publiczna - 837 tys. 360 zł, a Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 1 mln 478 tys. 400 zł. Jednostki budżetowe, jakimi są Gminny Zespół Komunalny i Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymają odpowiednio ponad 4 mln zł i ponad 17 mln zł, jednak w przypadku OPS trzeba pamiętać, że w kwocie tej znajdują się również środki rządowe przeznaczone na realizację programu Rodzina 500+.

Skarbnik Gminy Agnieszka Kempny przedstawiła projekt uchwały budżetowej oraz poinformowała o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023 oraz projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Ostatecznie Rada Gminy Pawłowice przegłosowała plan budżetu na 2019 rok czternastoma głosami za, przy jednym wstrzymującym się.

BM / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA