Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 4 lutego 2019
 • wyświetleń: 4229

Progres to nowy ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny

Artykuł sponsorowany:

PROGRES Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii - to nowy pszczyński ośrodek diagnostyczno - terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieści się przy ul. Łowieckiej 19A. W ofercie cykl warsztatów na ferie 2019 - szczegółowy harmonogram zajęć na naszym facebooku.

Progres Pszczyna


PROGRES rozpoczął swoją działalność 01.12.2018 roku. Powstał z myślą o dzieciach, młodzieży oraz osobach dorosłych z problemami zakłócającymi ich codzienne funkcjonowanie. Celem zespołu specjalistów pracujących w PROGRESIE jest zapewnienie klientom kompleksowej diagnozy oraz dobranie specjalistycznej terapii - indywidualnej lub grupowej, dostosowanej do specyficznych potrzeb każdej osoby. Organizujemy także warsztaty i szkolenia z różnych dziedzin, adresowane przede wszystkim do rodziców oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin:
 • psychologów dla dzieci i dorosłych,
 • pedagogów o różnych specjalnościach (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog),
 • psychoonkologa,
 • psychoterapeutę uzależnień,
 • psychoterapeutę pracującego w nurcie behawioralno-poznawczym,
 • seksuologa klinicznego,
 • terapeutów rodzinnych,
 • terapeutów Integracji Sensomotorycznej (SI),
 • terapeutów Integracji Międzypółkulowej,
 • terapeutów ręki,
 • terapeutów wyższych funkcji słuchowych,
 • neurologopedę,
 • arteterapeutów,
 • psychodietetyka,
 • dogoterapeutę,
 • refleksologa,
 • laryngologa (audiolog/foniatra),
 • i innych.


Progres Pszczyna

Progres Pszczyna
Progres Pszczyna


W swojej ofercie posiadamy obszerny wybór terapii indywidualnych i grupowych. Jesteśmy w posiadaniu najpopularniejszych testów diagnostycznych i sprzętów terapeutycznych im.in Biofeedback, Johansen, Neuroflow, Moxo itp. Przyjmujemy pacjentów w każdym wieku.

W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi następujące oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne:

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna. Diagnoza sprawności intelektualnej, diagnoza funkcjonalna, diagnoza trudności szkolnych i gotowości szkolnej.

Diagnoza w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Diagnoza obejmuje szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz jego trudności w uczeniu się i komunikacji, badanie audiometrii tonalnej, czyli ocenę czułości słuchu (sprawdzenie, czy dziecko nie ma niedosłuchu) oraz ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią specjalistycznych testów (baterią znormalizowanych testów ATS Neuroflow® lub Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.

Test Moxo - wsparcie dla diagnozy ADHD. Pozwala na diagnozę podstawowych symptomów ADHD, a mianowicie: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności u osób od 6 roku życia.
Psychoterapia młodzieży i dorosłych. Psychoterapia zaburzeń lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych, depresji, zaburzeń osobowości oraz dysfunkcji seksualnych. Terapia rodzin. Terapia poznawczo - behawioralna.

Psychoterapia uzależnień.

Diagnoza i terapia seksuologiczna. Diagnoza i terapia psychologiczno - seksuologiczna zaburzeń seksualnych, wsparcie terapeutyczne osób LGBT, osób doznających problemów w sferze seksualności oraz relacji.

Terapia psychoonkologiczna. Głównym zadaniem psychoonkologa jest wsparcie pacjenta i jego bliskich na każdym etapie choroby leczenia oraz zdrowienia. Spotkanie z psychoonkologiem to pełna zrozumienia szczera rozmowa o tym co jest trudne dla Pacjenta i jego bliskich, pomaga łatwiej przejść przez chorobę. Po ustaleniu mogą Państwo umówić się na: terapię indywidualną osoby z diagnozą onkologiczną, terapię indywidualną osoby wspierającej, terapię pary - osoby z diagnozą oraz osoby wspierającej, warsztaty psychoonkologiczne, grupy wsparcia.

Progres Pszczyna


Grupa wsparcia dla rodziców. Zajęcia skierowane są do rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnym i adaptacyjnymi, problemami rozwojowymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.

Terapia psychologiczna dla dzieci - indywidualna i grupowa. Oferta skierowana jest do dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami (poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi), które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie. Proponujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci z obniżoną samooceną, po traumach, z lękami, moczeniem mimowolnym, problemami adaptacyjnymi oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Progres Pszczyna


TUS trening umiejętności społecznych. Celem zajęć jest nauczenie dzieci konkretnych umiejętności składających się na funkcjonowanie społeczne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności z funkcjonowaniem w grupie oraz dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, np. z zespołem Aspergera czy autyzmem.

Progres Pszczyna


Terapia pedagogiczna. Terapia pedagogiczna ma na celu niesienie pomocy dzieciom, u których występują zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe, w tym także trudności w uczeniu się. Proponujemy zajęcia dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz młodzieży. Terapia może mieć charakter indywidualny, bądź grupowy. Oferowane formy terapii: terapia przygotowująca dzieci do rozpoczęcia edukacji szkolnej, terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, terapia dzieci mających trudności z poprawną pisownią, terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, terapia ręki.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna. Terapia skierowana jest do niemowląt, małych dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży i dorosłych. Proponujemy: terapię i diagnozę prostego opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy, terapię niedokształcenia mowy o typie afazji, terapię wad wymowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, terapię wybiórczości pokarmowej (stymulacja sensoryczna aparatu artykulacyjnego, karmienie terapeutyczne), terapię miofunkcjonalną wg Anity Kitel (terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w zakresie zaburzeń takich jak niedomykalność ust, ślinienie, seplenienie międzyzębowe, problemy z pionizacją języka, wady zgryzu), ETT-HNO Elastic Terapeutic Taping, Kinesiotepig w logopedii (metoda wspomagajaca funkcjonowanie mięśni), terapię sensomotoryczną i korekcję dysfunkcji ustno-twarzowych wg dr Anny Regner.

Progres Pszczyna


Rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych. Oferujemy Indywidualną Stymulację Słuchu metodą IAS Johansen oraz Neuroflow® Aktywny Trening Słuchowy (ATS).
Treningi słuchowe adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej, nadwrażliwością na dźwięki,  trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji oraz poleceń, zaburzeniami koncentracji uwagi, dysleksją i innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudnościami w nauce matematyki, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania słuchowego, wadą słuchu - z zaburzeniami integracji sensomotorycznej, ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera i powiązanymi zaburzeniami, problemami z zasypaniem, niespokojnym snem, wspomaga proces nauki języków obcych. A także osób dorosłych w sytuacji osłabionej koncentracji uwagi, stresu, okresu przekwitania, podczas nauki języków obcych.

Progres Pszczyna


Terapia EEG Biofeedback.EEG Biofeedback to metoda cyfrowa, oparta o diagnostykę EEG, wykorzystująca możliwości plastyczne mózgu - czyli zdolność do tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Wykorzystuje technikę uczenia się, system motywacyjny - nagrody.Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. z: problemami w koncentracji uwagi, ADHD i ADD, specyficznymi trudnościami w nauce, wolnym tempem pracy, niską motywacją, zaburzeniem samooceny, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocji (agresją, nadmierną wrażliwością i drażliwością, atakami paniki, nieumiejętnością opanowania emocji, wahaniami nastroju), zaburzeniami mowy, nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem, autyzmem i całym spektrum zaburzeń autystycznych, Zespołem Aspergera.
A także dla w celu: poprawy koncentracji, wzrostu kreatywności, wyciszenia i zwiększenia możliwości radzenia sobie ze stresem (szczególnie przed egzaminami, maturą itp.), poprawy nastroju i samooceny, skrócenia czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów).

Diagnoza i terapia integracji sensomotorycznej (SI). Zaburzenia integracji sensorycznej są częstą przyczyną występujących u dzieci problemów w rozwoju, zachowaniu, a także nauce szkolnej. Terapia SI polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych i ruchowych działających korekcyjnie na układ nerwowy dziecka. Zajęcia prowadzone są na specjalistycznym sprzęcie. Terapia jest dla dziecka "naukową zabawą". Terapia integracji sensorycznej jest adresowana do dzieci: z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne (dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe oraz ruch), nadaktywnych ruchowo lub unikających aktywności ruchowej, impulsywnych lub wycofanych, ze słabą koncentracją uwagi, opóźnieniami i dysharmoniami w rozwoju ruchowym, problemami z koordynacją, opóźnieniem rozwoju mowy, trudnościami w nauce, słabą organizacją zachowania, towarzyszącym niskim poczuciem własnej wartości.

Progres Pszczyna


Terapia Ręki®. Terapia Ręki® jest programem, który powstał z myślą o dzieciach z problemami z małą motoryką - obniżoną precyzją ruchów dłoni (trudnościami z zapinaniem guzików, zbieraniem drobnych przedmiotów, wycinaniem), trudnościami grafomotorycznymi (rysowanie, pisanie), nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego. Terapia ma charakter wielowymiarowy, obejmuje nie tylko usprawnianie małej motoryki, ale rozwijanie kontroli posturalnej, prawidłowej postawy, planowania ruchowego, koordynacji wzrokowo - ruchowej, poprawy czucia, poprawy koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach.

Progres Pszczyna


Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW®. STW®to program diagnostyczno - terapeutyczny opracowany przez Agnieszkę Rosę skierowany do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, dysleksją i dysgrafią, osłabioną pamięcią, obniżoną koordynacją wzrokowo- ruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi. STW łączy terapię widzenia ze stymulacją sensoryczną i słuchową. Może być uzupełnieniem prowadzonej terapii SI, terapii ręki, terapii ortoptycznej lub terapii pedagogicznej.
Terapia Integracji Międzypółkulowej. Zajęcia prowadzimy w oparciu o program "Dziecko w równowadze" autorstwa Renaty Borowieckiej. Program obejmuje ćwiczenia ukierunkowane na usprawnianie interakcji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi. Jak podaje jego autorka program tworzy podstawy dla prawidłowego odbierania i reagowania na bodźce wielozmysłowe kształtując kompetencje neurofizjologiczne dziecka dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, skutecznych procesów uczenia i komunikacji. Program "Dziecko w równowadze" skierowany przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD).

Progres Pszczyna


Dogoterapia. Dogoterapia to nauka, terapia lub edukacja w towarzystwie wyszkolonego lub wyselekcjonowanego psa. Obecność zwierzęcia ma pozytywny wpływ na procesy w obszarze nauki, uspołeczniania, psychiki i możliwości fizycznych. Jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Pomaga m.in. w trudnościach z nauką, w niepełnosprawnościach intelektualnych i fizycznych, w chorobach przewlekłych. Pies to remedium na samotność i sposób na uśmiech dla osób starszych. Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach jest alergia na sierść i ślinę zwierząt.

Progres Pszczyna


Refleksolog. Refleksologia to nauka o refeleksach znajdujących się na naszym ciele, mających bezpośrednie połączenie z gruczołami, organami oraz częściami ciała. Zabieg refleksologii polega na dokładnym "przejściu" terapeutycznym stopy, dłoni lub tez twarzy.
Regularne zabiegi refleksologii mają na celu doprowadzenie organizmu do balansu biologicznego, usprawnia cyrkulacje krwi, wyciszają układ nerwowy, likwidują ból, odblokowują zatory w organizmie poprzez wykorzystanie osobistego systemu obronnego. Zabiegi refleksologii są metodą bezinwazyjną, bezpieczną i uniwersalną.  Refleksologia jest terapią rozpoznającą w każdym wypadku indywidualne potrzeby pacjenta, przystosowując się do aktualnego stanu pacjenta.

Progres Pszczyna


Dietetyk. Zdrowy styl życia to odpowiednie podejście do odżywiania, aktywności fizycznej i naszej psychiki. Podstawowym celem żywienia jest zachowanie dobrego zdrowia, które jest warunkiem zrównoważonego i harmonijnego życia. Zdrowe podejście do życia polega na tym, że się dba o jakość swojego "TU i TERAZ". Dzięki odpowiednio zbilansowanym posiłkom można zmienić swoje samopoczucie, dostać przypływu energii i zarażać nią wszystkich wkoło. Codzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych to największe dobro, jakie możemy uczynić dla swojego ciała.
W naszym Centrum przyjmuje również laryngolog - audiolog i foniatra.

Progres Pszczyna


Progres Pszczyna


Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i na Facebooku.
Rejestracja w naszym Centrum odbywa się drogą telefoniczną. Serdecznie zapraszamy!
Skontaktuj się z nami:
nasz adres: ul. Łowiecka 19A, 43-200 Pszczyna
telefon: 516 528 568
e-mail: progres-pszczyna@wp.pl
www.progres-pszczyna.pl
Polub nas na facebooku, będziesz na bieżąco informowany o promocjach i aktualnościach.
Poniżej znajduje się nasza aktualna oferta: FERIE W PROGRESIE.Progres Pszczyna


FERIE W PROGRESIE 18.02 - 22.02.2019 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7 - 12 lat na cykl warsztatów FERIE W PROGRESIE.
Warsztaty będą prowadzone przez osoby z naszego zespołu oraz zaproszonych Gości Specjalnych.
Zajęcia będą odbywały się codziennie w godzinach 10.00 -13.00. Każdego dnia planujemy dwa ciekawe warsztaty, zatem w ciągu tygodnia ferii zapraszamy na aż 10 wyjątkowych spotkań.
W przerwie między zajęciami oferujemy codziennie nieodpłatny poczęstunek.
Koszt całego cyklu to 180 złotych. ZAPISY POD NR TEL. 516 528 568.
PONIEDZIAŁEK 18.02.2019r.
10.00 - 11.00 ŻYWIOŁOWY PORANEK. Ćwiczenia usprawniające i wzmacniające całe ciało. Wykorzystuje ruchy fitness i funkcjonalny trening. Ćwiczenia poprawiają gibkość i koordynację, zwiększają ogólną wydolność organizmu, poprawiają krążenie krwi. Oddziaływują nie tylko na motorykę dzieci, ale także poprawiają zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Główne cele gimnastyki to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
11.00 - 11.30 POCZĘSTUNEK
11.30 - 13.00 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE. Gry i zabawy - poznajemy swoje mocne strony.
WTOREK 19.02.2019r.
10.00 - 11.00 JOGA ŚMIECHU - DROGA DO RADOŚCI. Gimnastyka umysłu i ciała. Dodaje energii i witalności.
11.00 - 11.30 POCZĘSTUNEK
11.30 - 13.00 SPOTKANIE Z PSEM. Warsztaty z dogoterapii - nauka, ruch i zabawa w asyście psa. Bonusem wiedza, relaks i uśmiech.

ŚRODA 20.02.2019r.
10.00 - 11.00 SZTUKI WALKI jako forma samodyscypliny i porządku. Pozwalają dziecku na kształtowanie samego siebie zarówno fizycznie jak i psychicznie, a także powodują wzrost samooceny samego siebie. Część I
11.00 - 11.30 POCZĘSTUNEK
11.30 - 13.00 Warsztaty FILCOWANIE NA MOKRO. Podczas zabawy będziemy używać czesanki wełnianej, wody i mydła. Obrazy, które zostaną wykonane mogą stanowić  oryginalną ozdobę mieszkania lub super upominek. Filcowanie to praca z wełną owczą i samodzielne jej zmienianie w trójwymiarową formę, daje nieograniczone możliwości i wspomaga rozwój wyobraźni oraz zdolności manualne.

CZWARTEK 21.02.2019r.
10.00 - 11.00 JOGA ŚMIECHU - DROGA DO RADOŚCI. Gimnastyka umysłu i ciała. Dodaje energii i witalności.
11.00 - 11.30 POCZĘSTUNEK
11.30 - 13.00 Warsztaty OBUDŹ W SOBIE GENIUSZA. Ćwiczenia i zabawy rozwijające dziecięcą twórczość, pomysłowość i odkrywczość.Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

PIĄTEK 22.02.2019r.
10.00 - 11.00 SZTUKI WALKI jako forma samodyscypliny i porządku. Pozwalają dziecku na kształtowanie samego siebie zarówno fizycznie jak i psychicznie, a także powodują wzrost samooceny samego siebie. Część II
11.00 - 11.30 POCZĘSTUNEK
11.30 - 13.00 WARSZTATY MYDLARNIANE. Dzieci przzygotują bazę do tworzenia kul kąpielowych składająca się z w pełni bezpiecznych surowców z dodatkiem oleju migdałowego. Następnie każde dziecko otrzyma porcję bazy i własną foremkę (którą zabierze do domu). Każdy będzie mógł dobrać sobie dodatki w postaci ziół, zapachu, koloru. Uformujemy kule w foremkach, następnie opakujemy je i opiszemy.
Po zajęciach każde z dzieci zabierze do domu własnoręcznie wykonane kule, wraz z przepisem i foremką, aby móc powtórzyć zabawę w domu z rodzicami.

UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie surowce, które będą użyte podczas zajęć z dziećmi będą wypełni bezpieczne: będą to artykuły spożywcze, zioła, a w przypadku barwników i zapachów będą posiadały atesty dopuszczające do kontaktu ze skórą.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające nabycie nowych umiejętności i wiedzy podczas trwania zajęć w Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii PROGRES.


W naszym Centrum swoją działalność prowadzą prywatne gabinety, m.in.:

Progres Pszczyna