pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 stycznia 2006
  • wyświetleń: 2019

KWK „Krupiński”

Działalność związana z wydobyciem oraz przerabianiem kopalin powoduje emisję pyłów i gazów do powietrza. Zależy ona jednak w znacznym stopniu od stosowanych technologii, a także od zastosowanych urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń.
Źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza są suszarnia flotokoncentratu i Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Kopalnia spełnia całkowicie bardzo ostre normy emisji wynikające z przepisów prawnych oraz wydanej na ich podstawie decyzji dla poszczególnych źródeł. Negatywne oddziaływanie nie wykracza poza teren zakładu. Głównym zanieczyszczeniem emitowanym przez zakład jest pył węglowy emitowany z suszarni flotokoncentratu, którego ilość jest jednak znacznie ograniczona w wyniku zastosowania dwustopniowych urządzeń odpylających mokrych o bardzo wysokiej skuteczności działania rzędu 99 procent. Emisja pyłu zamyka się więc, w kilku kilogramach na godzinę zamiast kilku ton, które byłyby emitowane w przypadku braku urządzeń oczyszczających spaliny.

Równie niska jest emisja gazów do powietrza ze spalanego paliwa w suszarkach, w których spalany jest głównie własny metan pochodzący z odmetanowania kopalni oraz w niewielkiej ilości flotokoncentrat o wysokiej kaloryczności i niskiej zawartości siarki. Z procesu spalania metanu emisja dwutlenku siarki do powietrza jest zerowa a ilość emitowanych tlenków azotu i tlenku węgla wynosi ok. 1,5 kg na godzinę.

Nieco większa jest emisja wynikająca ze spalania flotokoncentratu. Sam proces spalania prowadzony jest w odpowiednich warunkach (temperatura, ilość powietrza niezbędna do prowadzenia procesu), które zapobiegają tworzeniu się dużych ilości szkodliwych związków, wydalanych do powietrza. Z kominów suszarni wydobywa się głównie para wodna tworząca na niebie jasne obłoki, a okoliczni mieszkańcy nie odczuwają praktycznie w ogóle tak małej emisji. Na pewno o stokroć gorsza jest tzw. emisja niska pochodząca z palenisk domowych, w których często spala się gorsze gatunki węgla niejednokrotnie „wzbogacone różnymi śmieciami”, a sam proces spalania prowadzony jest niejednokrotnie w warunkach niedostatecznej ilości powietrza potrzebnego do prawidłowego procesu spalania.

Ważnym zagadnieniem związanym z ochroną powietrza jest efekt cieplarniany wywoływany przez emisje niektórych gazów m. in. metanu. Kopalnia „Krupiński” zaliczana jest do kopalni, w której występuje m. in. zagrożenie metanowe. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji ujmuje się metan jako kopalinę towarzyszącą, który jest w części wykorzystany na potrzeby własne do opalania suszarek w suszarni flotokoncentratu, jednakże główna jego część jest przekazywana do sąsiedniego zakładu SEJ Jastrzębie do zasilania turbiny gazowej produkującej energię elektryczną i ciepło oraz do opalania kotła gazowego, co jest korzystne zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Nie jest możliwe ujęcie całości metanu, część jego uwalnia się w trakcie urabiania węgla i przechodzi do powietrza kopalnianego.

Ze względu na bezpieczeństwo pracy na dole prowadzony jest w sposób ciągły proces wentylacji (przewietrzania) mający zapobiec wzrostowi stężenia metanu w powietrzu kopalnianym do wartości, która mogłaby spowodować zagrożenie wybuchu. Z tego też względu część metanu niestety jest emitowana do powietrza, ale jest to metan który ze względu na bardzo niskie stężenie nie nadaje się do zagospodarowania.

Z materiałów dostarczonych przez zastępcę dyrektora KWK „Krupiński” - Franciszka Wróbla

REKLAMA

Komentarze